Документи

Училищен учебен план 2019/2020

Стратегия за развитие на ПГХТТ 2019/2020

Правилник за дейността на гимназията

Годишен план на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от учзвими групи

Програма за превенция на ранното напускане

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Форми на обучение

Дневен режим

Правила за получаване на стипендии

Етичен кодекс на училищната общност

Училищна програма за насърчаване и повишаване на грамотността на учениците в ПГХТТ

Дневен режим на учениците от ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2019/2020

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача

ОТЧЕТ „ЕРАЗЪМ+“

ОТЧЕТ „ПГХТТ“

ОТЧЕТ НА ПГХТТ ЗА ПЕРИОДА 01.01-31.12.2018

ОТЧЕТ НА ПГХТТ ЗА ПЕРИОДА 01.01- 31.03.2019

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ НА ПГХТТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.06.2019

ОТЧЕТ НА ПГХТТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.09.2019

ОТЧЕТ НА ПГХТТ ЗА ПЕРИОДА01.012019-31.12.2019 г.

ОТЧЕТ НА ПГХТТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 31.03.2020 г.

ОТЧЕТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 31.03.2020 г.

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ НА ПГХТТ ЗА ПЕРИОДА 01.01 – 30.06.2020 г.

ОТЧЕТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01 – 30.06.2020 г.