ПРИЕМ 2020/2021

След завършен 7 клас
Срок на oбучение 5 години


Специалност – „Кетъринг“  (дуално обучение)
професия – Ресторантьор
обучение в реална работна среда
    

Тя е с платени летни и зимни стажове в размер на 80% от минималната работна заплата, в най-добрите хотелски комплекси в България и чужбина!!!

Кетъринг не е само осигуряване на храни и напитки. Понятието кетъринг означава доставяне, обслужване, полагане на грижа, старание, задоволяване.
Кетъринг е цялостно подготвяне и осъществяване на тържества, коктейли, вечери, конференции. Кетъринг спестява време и усилия, организира събития или мероприятия вместо вас и за вас.
Завършилите пълния курс на обучение придобиват квалификация по професията РЕСТОРАНТЬОР.
Подготовката по специалност „Кетъринг“ дава възможност за успешна реализация в системата на туризма и отдиха – туристически комплекси, ресторанти, заведения за отдих и развлечение и други с ресторантьорска дейност.

Обучението включва:
•Технология на кулинарните изделия за кетъринг;
•Обслужване при кетъринг;
•Естетика и дизайн;
•Сомелиерство (дегустация на вина);
•Предприемачество и бизнес комуникации;
•Изучаване на Aнглийски език;
•Втори чужд език и др.

Балът се образува като сбор от оценките по:
Утроената оценка по Български език и литература от НВО + оценката по математика от НВО + оценка по география от свидетелството + оценката по чужд език от свидетелството.
Специалност – „Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП“
професия – Лаборант


Перспективна професия, която дава знания и възможности за реализация във всички химически и хранително-вкусови производства, във фармацията, в производството на парфюмерия и козметика,биотехнологиите, битовата химия, вино и тютюнопроизводството; контролни органи – например в митнически служби, осъществяващи контрол върху качеството на вноса и износа на суровини и продукти с различно преданзначение.

В гимназията учениците усилено и задълбочено изучават всички общообразователни  учебни предмети и специални предмети като:

  • аналитична химия;
  • микробиология;
  • биохимия;
  • и др.


Балът се образува като сбор от оценките по:
Утроената оценка от НВО по български език и литература + оценката от НВО по математика + оценката по биология от свидетелството + оценката по химия от свидетелството.


Специалност – „Организация на хотелиерството“  (дуално обучение)
професия – Хотелиер


България като привлекателна туристическа дестинация привлича все повече чуждестранни туристи . Туризмът е отрасъл с приоритетно значение. Переспективите в отрасъла са създаване, усъвършенстване и модернизиране на малки и големи туристически предприятия в отговор на тенденциите за развитие на алтернативни форми на туризъм.  Хотелиерството се развива с високи темпове  и без  него не е възможно да се развива вътрешният и международният туризъм.  
      Бизнесът  се нуждае от квалифицирана работна ръка в сферата на хотелиерството. Професията изисква познаване на работата на всички звена в хотела, националните особености и специфика на обслужване на гости от различни националности, умения за  стопанисване на  предоставения  хотел, мотел, къмпинг. Хотелиерът трябва да проявява отговорност, комуникативност, мобилност, оперативност, трудова дисциплина, позитивно отношение към околната среда, дискретност, лоялност и др. Тези компетенции могат да се придобият в нашата гимназия, в която работят висококвалифицирани учители по общообразователна и професионална подготовка.
    Почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет, с която ПГХТТ  си партнира дългогодишно изяви желание за въвеждане на дуална система на обучение  по професия: „ Хотелиер”, специалност:  „Организация на хотелиерството”.
   

Балът се образува като сбор от оценките по:
Утроената оценка от НВО по български език и литература + оценката от НВО по математика + оценката по география от свидетелството + оценката по чужд език от свидетелството.

Нова за област Ямбол
Специалност – „Спедиция, транспортна и складова логистика“  (дуално обучение)
професия – Спедитор-логист


Транспортът и спедицията са обслужваща сфера по отношение на икономиката. В този смисъл динамиката на стокообмена безусловно е основен фактор за развитието на спедицията. Навлизането на големи международни спедиторски фирми на българския пазар катализира този процес.  Глобализацията на икономическите връзки донесе необходимостта от предлагане на комплексни логистични услуги, унифицира и драстично повиши изискванията към качеството на спедиторските услуги. В съвременния и динамичен свят, в който живеем контактуваме индиректно с много страни. Стоките, които  се купуват и ползват в ежедневието,  преминават  немалко километри. За да може всички те да пропътуват разстоянията за нужното време, да  запазят необходимото качество, а разходите за транспорт да са минимални, голяма отговорност носят именно спедиторите. Тези професионалисти са свързващото звено между изпращача и получателя и имат важната задача да изберат най-подходящия вид транспорт и превозвач.

Балът се образува като сбор от оценките по:
Утроената оценка по Български език и литература от НВО + оценката по математика от НВО + оценка по информационни технологии от свидетелството + оценката по Български език и литература от свидетелството.