ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

 1. Приемане в 8 или 11 клас и преместване на ученик
 2. Издаване на диплома за средно образование
 3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности
 4. Заявление за валидиране на компетентности
 5. Служебна бележка за подадено заявление за допускане на ДЗИ
 6. Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
 7. Заяление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на обарование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 8. Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация
 9. Подаване на заявление за издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 10. Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
  ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 11. Заявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)