Графици

График за дейностите с ученици от самостоятелна форма на обучение

График за провеждане на заниманията по интереси съгласно Постановление 289

График за консултации на учителите по учебни предмети за първи учебен срок

График за провеждане на втори час на класа и работа с родителите за първи срок

График за контролните работи по месеци и седмици за първи срок

График за класните работи през първи срок

График за класни работи през втори срок

График за провеждане на консултации с родители и ученици през втори срок

График за консултации на учители по учебни предмети втори срок

График за контролните работи по месеци и седмици за втори срок